Obchodní podmínky Retrobatohy.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Dodavatel

Markéta Kuchařová
Hasova 3093,
Praha 4
IČ: 04323475,  neplátce DPH

1.2.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) dodavatele Markéta Kuchařová (IČ: 04323475, Hasova 3093, Praha 4, 143 00 zapsané dne 17.8. 2015 na Úřadu městské části Prahy 12 jako fyzická osoba podnikající, neplátce DPH) dále jako „Dodavatel“ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://retrobatohy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.   Znění obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Rovněž tak může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky.

3.3.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.3.3.  nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),

3.3.4.   výši slevy (informace o uplatněném voucheru, slevovém kódu).

3.4.   Před zasláním objednávky Dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující Dodavateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné.

 3.5.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.6.   Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.   Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.   Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.9.   Smluvní vztah mezi Dodavatel a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.10.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Dodavatel splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu ( v jednodušších případech kontaktuje kupujícího telefonicky) kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

3.11.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.  

3.12.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Kupní cena zboží a platební podmínky

4.1.   Cena zboží je udávána v CZK. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet Dodavatele č. 1571409023/3030 vedený
u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet dodavatele“), jako identifikátor platby uvede kupující číslo objednávky; platba musí být provedena do tří dnů od uzavření kupní smlouvy,

– on-line platbou přes platební bránu GoPay, kdy je kupující při volbě on-line platby přesměrován přímo na platební bránu a provede platbu jedním z nabízených prostředků této brány,

  • voucherem. Majitel voucheru (dárkového poukazu, slevového kódu) může k úhradě části objednávky použít voucher. K úhradě jedné objednávky může kupující použít pouze jeden voucher. Zbylou částku doplatí kupující jiným způsobem. Výše voucheru nesmí být vyšší než celková cena objednávky. Voucher nelze využít opakovaně. Voucher nelze rozdělit na více objednávek.

 

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   V případě bezhotovostní platby je vystaven platební příkaz, na jehož základě provede platbu a poté mu bez prodlení bude odesláno zboží. Platbu platební kartou lze provést přes platební bránu Gopay.

4.4.   V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.5.   Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Dodavatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Doklad bude zaslán na e-mailovou adresu kupujícího.

4.8. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je Dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je Dodavatel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami kupující zároveň uděluje Dodavateli souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží:

5.1.1. které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

5.1.2 se dodává v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (jedná se zejména o spodní prádlo).

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Dodavatel odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od obdržení zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupujícímu mailem.

Kontaktní údaje dodavatele:

Adresa elektronické pošty: chci@retrobatohy.cz, telefon +420 728 932 923.

Adresa: Markéta Kuchařová, Hasova 3093, Praha 4, 143 00.

5.3.   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný Dodavatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Do 14 dní ode dne převzetí zboží musí kupující odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží, končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení doručit Dodavateli, nikoliv pouze odeslat. Ideální je jej odeslat doporučeně a s dodejkou, platné je i odstoupení odeslané elektronicky.

Zboží musí být Dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Dodavateli. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno Dodavateli nepoškozené a neopotřebované, a je-li možné, v původním obalu.

5.5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději do třiceti (30) dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet sdělený kupujícím.

5.6.   Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, či opotřebeno, vzniká Dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která Dodavateli vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.   Do doby převzetí zboží kupujícím je Dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Dodavatel kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem  a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

6. Zrušení objednávky

6.1. V případě zboží upraveného na přání zákazníka, může kupující odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, pouze v případě, že zboží ještě není vyrobené (ještě není upraveno na přání zákazníka). Zrušení objednávky může kupující provést telefonicky na čísle nebo e-mailem na adresu chci@retrobatohy.cz. V ostatních případech si kupující vyhrazuje právo způsobů řešení s konečnou platností o daném problému rozhodnout.

6.2. V případě zrušení objednávky ze strany Dodavatele (např. z důvodu aktuální nedostupnosti objednaného zboží), bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, na adresu uvedenou v objednávce nebo při registraci, případně telefonicky na čísle, které uvedl ve své objednávce či při registraci. Na dalším postupu obě strany (kupující a Dodavatel) vzájemně domluví.

6.3. V případě, že si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované Dodavatelem), nese vzniklé náklady spojené s výrobou a doručením zboží kupující. Tímto není dotčeno právo kupujícího zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou dle ujednání o Právech z vadného plnění č. 7.

6.4. Zboží, které kupující nepřevzal ani po 3 týdnech od prvního informovaní ze strany kupujícího o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí, může Dodavatel dle svého uvážení zboží dále využít, zejména darovat nebo prodat třetím osobám, a to i v případě, že kupující při tvorbě produktu použil vlastní grafické podklady. Neodebráním objednaného zboží poskytuje kupující Dodavateli bezúplatnou licenci pro použití díla (grafického návrhu) na neodebraném produktu. Dodavatelek může na kupujícím vymáhat na původním spotřebiteli náklady vztahující se k neodebrané objednávce (náklady na koupi podkladu k potisku, náklady na potisk, náklady na neúspěšný pokus o doručení).

7. Přeprava a převzetí zboží

7.1.     Dodavatel určuje způsob doručení zboží, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

7.2.     Je-li Dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5.     Podpisem přejímacího (příp. zasilatelského, dodacího) listu kupující potvrzuje převzetí zásilky v neporušeném stavu.

8. Práva z vadného plnění

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.   Dodavatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od kupní smlouvy odstoupit. Tento požadavek nelze uplatnit, pokud kupující o neshodě s kupní smlouvou věděl nebo ji sám způsobil. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  

8.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.5.   Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Dodavatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formuláře ke stažení:  Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí-vady výrobku,                                                        

8.6. Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace). Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u Dodavatele na adrese jeho provozovny:

Adresa elektronické pošty: chci@retrobatohy.cz, telefon +420 728 932 923.

Adresa: Markéta Kuchařová, V Luhu 658, Řevnice 252 30.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Dodavatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.7.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Dodavatele za vady může upravit reklamační řád Dodavatele.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

9.2.   Dodavatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10. Ochrana osobních údajů

10.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem  také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

10.5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Dodavatelem  bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.   V případě, že by se kupující domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.   požádat Dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.   požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  1.   Zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies a remarketing

11.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem  na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Dodavatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3. Remarketing

Pro relevantní inzerci Dodavatel využívá soubory cookie uložené v prohlížeči kupujícího. Pro remarketing využívá Dodavatel služeb společností Google, Facebook, Seznam, a. s. Pro zasílání personalizovaných e-mailů využívá Dodavatel službu ActiveCampaign společnosti Active Campaign, Inc.

Pro analýzu demografických a zájmových údajů využívá Dodavatel službu Google Analytics. Od používání souborů cookie společností Google je možné se odhlásit na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další nastavení ostatních společností je možné provést na adrese YourOnlineCho­ices.com. O uživateli Dodavatel neshromažduje citlivé údaje jako je IP adresa a získané údaje nepřiřazuje k jiným údajům, které by umožnily zjištění totožnosti uživatele.

12. Doručování

12.1.   Oznámení týkající se vztahů Dodavatele a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2.  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3.  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Dodavatele.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5 Kontaktní údaje Dodavatele:

Adresa elektronické pošty: chci@retrobatohy.cz, telefon +420 728 932 923.

Adresa: Markéta Kuchařová, Hasova 3093, Praha 4, 143 00.

13.6. Obchodní podmínky platné a účinné v předchozích obdobích lze vyžádat na e-mailové adrese chci@retrobatohy.cz